Ве известуваме дека според новиот закон за заштита на лични податоци, секоја компанија има обврска да изготви елаборат односно комплетна документација за управување со лични податоци.
Основен Пакет на Документи
Законски рок Рокот за комплетирање на документацијата според законот беше определен до 24.08.2021 година.
Основен Пакет на Документи
ЗЗЛП Согласно  преодните одредби од Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП), утврден е рок за усогласување на работењето на контролорите и обработувачите на лични податоци, кој изнесува 18 месеци од стапувањето на сила на ЗЗЛП, односно најдоцна до 24.08.2021 година.
Основен Пакет на Документи
Обврска Сите трговски друштва согласно Законот за заштита на лични податоци ја имаат оваа обврска.
Основен Пакет на Документи
Напомена Казните кои ги предвидува новиот Закон, изнесуваат од 2 до 4% од годишниот приход на вашата компанија.
Основен Пакет на Документи
Контрола Лични податоци не може да собира и обработува секој, туку само определени правни и физички лица наведени во ЗЗЛП, кои се дефинирани како „контролори на лични податоци“ и „обработувачи на лични податоци“ и за кои се пропишани одделни обврски.
Што содржи пакетот ?
 • Готови Документи – најважни  Процедури, Регистри, Политики и Правилници  согласно Законот за ЗЛП и соодветните правилници на Агенцијата за заштита на личните податоци

homepage

Приказ на Документите кои се вклучени во Основниот пакет
 • Одлука за назначување на Офицер на лични податоци
 • Известување на Агенцијата за назначување на Офицер на ЛП
 • Политика за заштита на ЛП
 • Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП
 • Правилник за пријава на инциденти
 • Методологија за анализа на влијанието на приватноста
 • Правилник за пријава на збирки на лични податоци од висок ризик
 • Правилник за пренос на ЛП
 • Овластување за администратори на ИС
 • Изјава за тајност
 • Регистар на збирки на ЛП
 • Евиденција на обработка на ЛП
 • Евиденција на обработувачи
 • Овластување за вршење обработка на лични податоци
 • Овластување на администраторот на информацискиот систем за вршење обработка на лични податоци
Приказ на документите кои се вклучени во Пакетот – Веб страна
 • Политика на приватност
 • Политика на колачиња
 • Листа на контроли и мерки на сајтот
 • Барање за остварување на правата на субјектите
Приказ на документите кои се вклучени во Пакетот – Видео надзор
 • Правилник за Видео Надзор
 • Техничка спецификациࠣа и план на поставеност на системот за видео надзор
 • Образец 1 – Анализа на целта на видео надзор
 • Образец 2 – Извештаࠣ за периодична оцeнка на видео надзор
 • Образец 3 – Овластување за вршење на видео надзор
 • Образец 4 – Изࠣава за обезбедување на безбедност при обработката на личните податоци
 • Образец 5 – Известување за видео надзор
 • Образец 6 – Барање за пристап до видео записи
 • Образец 7 – Изࠣава за приватност при вршење на видео надзор

Дополнително

Во рамките на основниот пакет добивате 30 дена промотивна телефонска и е-мејл поддршка, редовна проверка на новините/промените во ЗЗЛП, список за проверка на потребни документи за усогласување со ЗЗЛП (Audit Checklist), знаење да постигнете докажлива усогласеност (ќе можете да проверите дали сте ја пополниле целата потребна документација со списокот за проверка на потребни документи и ќе ги финализирате сите нерешени задачи.)

Документи
 • Како да ги добијам документите?

Веднаш по успешно потполнетиот формулар ќе добиете емаил во кој е вметната вашата фактура. По извршеното плаќање сите документи ќе Ви бидат испратени на емаил.


 • Документите се однесуваат на корисникот кој ја извршил уплатата / се регистрирал.
 • Забрането е споделување на документите кои се наведени во овој Пакет во целина или некој негов дел на трети лица без писмено одобрување на Авторите.
ЧПП

Во оваа секција се дадени некои од најчестите прашања и одговори за ЗЗЛП/GDPR, вклучувајќи линкови до повеќе информации.

cpp

Како icomply може да Ви помогне во процесот на усогласување со Законот ?

Со оглед на комплетната реформа во легислативата во оваа област, несомнено се наметна и обврската за изготвување на комплетно нови акти од страна на контролорите и обработувачите, како што се нови правилници, изјави, извештаи, обрасци и сл., кои што задолжително треба да бидат изготвени и да се водат согласно новиот закон, како и да се применуваат при обработката на личните податоци.

Документите во пакетот се изработени од страна на врвни експерти во областа на примената на Законот за ЗЛП.

Како да го добијам Пакетот?
 • Потребно е да се регистрирате на https://www.icomply.mk/form/ и да ја извршите уплатата.
 • Препорака е пред извршување на Уплатата да ја посетите Презентацијата.
 • По извршената уплата ќе бидете контактирани околу самиот процес на формирање на Пакетот согласно Вашите специфики и потреби.

Целиот процес не трае подолго од 5 работни денови, од моментот на извршената Уплата.

На кого се однесува „Законот за заштита на лични податоци“?

Овој закон се применува на целосно или делумно автоматизирана обработка на личните податоци и на друга обработка на личните податоци коишто се дел од постојна збирка на лични податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци.

Одредбите од овој закон нема да се применуваат врз обработката на личните податоци што се врши од страна на физички лица, исклучиво заради лични активности или активности во домот.

Пакети
Во зависност од големината и структурата на вашето друштво, Icomply Пакет на Документи ви нуди документација согласно Законот.
Responsive Infinite Client Logo slider
Зошто да го користам Icomply Пакет на Документи?