Контрола
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Лични податоци не може да собира и обработува секој, туку само определени правни и физички лица наведени во ЗЗЛП, кои се дефинирани како „контролори на лични податоци“ и „обработувачи на лични податоци“ и за кои се пропишани одделни обврски.

Законски рок
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Рокот за комплетирање на документацијата според законот беше определен до 24.08.2021 година.

ЗЗЛП
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Согласно  преодните одредби од Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП), утврден е рок за усогласување на работењето на контролорите и обработувачите на лични податоци, кој изнесува 18 месеци од стапувањето на сила на ЗЗЛП, односно најдоцна до 24.08.2021 година.

Обврска
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Сите трговски друштва согласно Законот за заштита на лични податоци ја имаат оваа обврска.

Напомена
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Казните кои ги предвидува новиот Закон, изнесуваат од 2 до 4% од годишниот приход на вашата компанија.

Ги исполнува документарните барања на Законот
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се креириани да ги исполнат најважните барања и области кои се наведени во Законското решение и соодветните правилници наведени од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци. 

Лесен за разбирање, едноставен за користење
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се лесни за користење и се резултат на практичниот пристап при нивното креирање кои јасно и  прецизно ги исполнуваат барањата за дефинирање на организациските и техничките мерки како и одговорноста за нивна примена согласно законската регулатива. 

Креиран од врвни експерти во областа
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се креирани од страна на врвни експерти со искуство во примената на законските решенија наведени во локалната регулатива како и Европската регулатива (EU GDPR) во областа на Заштита на личните податоци  

Синиша Пекевски www.sicommunication.mk
2016 Авг 10 By admin 3 comment

При разгледувањето на опциите кои може да ги искористиме како помош, понудата на iComply за подготовка на документи согласно Законот за заштита на личните податоци ни се виде како наједноставна и со пристапни цени. Не згрешивме. Напротив,  ги препорачувам.