Контрола
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Лични податоци не може да собира и обработува секој, туку само определени правни и физички лица наведени во ЗЗЛП, кои се дефинирани како „контролори на лични податоци“ и „обработувачи на лични податоци“ и за кои се пропишани одделни обврски.

Законски рок
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Рокот за комплетирање на документацијата според законот беше определен до 24.08.2021 година.

ЗЗЛП
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Согласно  преодните одредби од Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП), утврден е рок за усогласување на работењето на контролорите и обработувачите на лични податоци, кој изнесува 18 месеци од стапувањето на сила на ЗЗЛП, односно најдоцна до 24.08.2021 година.

Обврска
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Сите трговски друштва согласно Законот за заштита на лични податоци ја имаат оваа обврска.

Напомена
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Казните кои ги предвидува новиот Закон, изнесуваат од 2 до 4% од годишниот приход на вашата компанија.