ЧПП
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Во оваа секција се дадени некои од најчестите прашања и одговори за ЗЗЛП/GDPR, вклучувајќи линкови до повеќе информации.

cpp

Како icomply може да Ви помогне во процесот на усогласување со Законот ?
Со оглед на комплетната реформа во легислативата во оваа област, несомнено се наметна и обврската за изготвување на комплетно нови акти од страна на контролорите и обработувачите, како што се нови правилници, изјави, извештаи, обрасци и сл., кои што задолжително треба да бидат изготвени и да се водат согласно новиот закон, како и да се применуваат при обработката на личните податоци. Документите во пакетот се изработени од страна на врвни експерти во областа на примената на Законот за ЗЛП.
Како да го добијам Пакетот?
  • Потребно е да се регистрирате на https://www.icomply.mk/form/ и да ја извршите уплатата.
  • Препорака е пред извршување на Уплатата да ја посетите Презентацијата.
  • По извршената уплата ќе бидете контактирани околу самиот процес на формирање на Пакетот согласно Вашите специфики и потреби.

Целиот процес не трае подолго од 5 работни денови, од моментот на извршената Уплата.

На кого се однесува „Законот за заштита на лични податоци“?

Овој закон се применува на целосно или делумно автоматизирана обработка на личните податоци и на друга обработка на личните податоци коишто се дел од постојна збирка на лични податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци.

Одредбите од овој закон нема да се применуваат врз обработката на личните податоци што се врши од страна на физички лица, исклучиво заради лични активности или активности во домот.