2021 Ное 15 By admin 0 comment

Новиот закон за заштита на личните податоци му дава повеќе права и обврски на oфицерот за заштита на личните податоци и со тоа дополнително ја зајакнува неговата улога во процесот на обработка на личните податоци.

Новина во законот е тоа што се воведува можност една група на правни лица да може да определат еден офицер за заштита на личните податоци, под услов офицерот да биде лесно достапен за секое правно лице.

Друга новина која е предвидена во законот е офицерот да се определи врз основа на неговите стручни квалификаци, стручни знаења за законодавството од оваа област и практиките.

Офицерот за заштита на личните податоци може да биде вработен кај контролорот (како и во стариот закон), но со новиот закон е предвидено дека може да ги извршува работите врз основа на договор за услуги.

Со оглед дека е потребно офицерот да има одредени познавања од оваа област, Агенцијата треба да организира обуки за офицери како би можело да се обезбеди дека тие лица ќе ги имаат неопходните вештини и експертиза.