2022 Фев 23 By admin 0 comment
  • Правилник за Видео Надзор
  • Техничка спецификациࠣа и план на поставеност на системот за видео надзор
  • Образец 1 – Анализа на целта на видео надзор
  • Образец 2 – Извештаࠣ за периодична оцeнка на видео надзор
  • Образец 3 – Овластување за вршење на видео надзор
  • Образец 4 – Изࠣава за обезбедување на безбедност при обработката на личните податоци
  • Образец 5 – Известување за видео надзор
  • Образец 6 – Барање за пристап до видео записи
  • Образец 7 – Изࠣава за приватност при вршење на видео надзор