2021 Ное 15 By admin 0 comment

Пакетот ги содржи основните Документи – Политики, Правилници и Обрасци кои се потребни да ги поседувате согласно Законот за ЗЛП, како што следува:

 • Акт за определување-назначување на ОЗЛП
 • Известување за определување-назначување на ОЗЛП
 • Политика за заштита на ЛП
 • Политика за приватност
 • Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП
 • Правилник за обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем
 • Правилник за пријава на инциденти
 • Образец бр.1 – Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци до АЗЛП
 • Образец бр.2 – Известување на субјектот на личните податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци”
 • Методологија за анализа на влијанието на приватноста
 • Правилник за пријава на збирки на лични податоци од висок ризик
 • Правилник за пренос на ЛП
 • Изјава за тајност
 • Правилник за Видео Надзор
 • Регистар на збирки на ЛП
 • Евиденција на обработка на ЛП
 • Евиденција на обработувачи