ЗЗЛП
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Согласно  преодните одредби од Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП), утврден е рок за усогласување на работењето на контролорите и обработувачите на лични податоци, кој изнесува 18 месеци од стапувањето на сила на ЗЗЛП, односно најдоцна до 24.08.2021 година.