2022 Фев 23 By admin 0 comment

Правилник за Видео Надзор Техничка спецификациࠣа и план на поставеност на системот за видео надзор Образец 1 – Анализа на целта на видео надзор Образец 2 – Извештаࠣ за периодична оцeнка на видео надзор Образец 3 – Овластување за вршење на видео надзор Образец 4 – Изࠣава за обезбедување на безбедност при обработката на личните податоци Образец 5 – Известување за видео надзор Образец 6 – Барање за пристап до видео записи Образец 7 – Изࠣава за приватност при вршење на видео надзор

2021 Ное 15 By admin 0 comment

Одлука за назначување на Офицер на лични податоци Известување на Агенцијата за назначување на Офицер на ЛП Политика за заштита на ЛП Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП Правилник за пријава на инциденти Методологија за анализа на влијанието на приватноста Правилник за пријава на збирки на лични податоци од висок ризик Правилник за пренос на ЛП Овластување за администратори на ИС Изјава за тајност Регистар на збирки на ЛП Евиденција на обработка на ЛП Евиденција на обработувачи Овластување за вршење обработка на лични податоци Овластување на администраторот на информацискиот систем за вршење обработка на лични…