Што содржи пакетот ?
2016 Авг 10 By admin 0 comment
 • Готови Документи – најважни  Процедури, Регистри, Политики и Правилници  согласно Законот за ЗЛП и соодветните правилници на Агенцијата за заштита на личните податоци

homepage

Приказ на Документите кои се вклучени во Основниот пакет
 • Одлука за назначување на Офицер на лични податоци
 • Известување на Агенцијата за назначување на Офицер на ЛП
 • Политика за заштита на ЛП
 • Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП
 • Правилник за пријава на инциденти
 • Методологија за анализа на влијанието на приватноста
 • Правилник за пријава на збирки на лични податоци од висок ризик
 • Правилник за пренос на ЛП
 • Овластување за администратори на ИС
 • Изјава за тајност
 • Регистар на збирки на ЛП
 • Евиденција на обработка на ЛП
 • Евиденција на обработувачи
 • Овластување за вршење обработка на лични податоци
 • Овластување на администраторот на информацискиот систем за вршење обработка на лични податоци
Приказ на документите кои се вклучени во Пакетот – Веб страна
 • Политика на приватност
 • Политика на колачиња
 • Листа на контроли и мерки на сајтот
 • Барање за остварување на правата на субјектите
Приказ на документите кои се вклучени во Пакетот – Видео надзор
 • Правилник за Видео Надзор
 • Техничка спецификациࠣа и план на поставеност на системот за видео надзор
 • Образец 1 – Анализа на целта на видео надзор
 • Образец 2 – Извештаࠣ за периодична оцeнка на видео надзор
 • Образец 3 – Овластување за вршење на видео надзор
 • Образец 4 – Изࠣава за обезбедување на безбедност при обработката на личните податоци
 • Образец 5 – Известување за видео надзор
 • Образец 6 – Барање за пристап до видео записи
 • Образец 7 – Изࠣава за приватност при вршење на видео надзор